Kalendorius

gruodžio   2023
Pr An Tr K Pn Š Sek
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Naujienų prenumerata

Sutinku su taisyklėmis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kalendorius

gruodžio   2023
Pr An Tr K Pn Š Sek
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MČTAU Kultūros fakulteto veikla ir programa
 
Kultūros fakulteto tikslai:
  • Burti MČTAU klausytojų bendruomenes (grupes), aktyviai besidominčias Lietuvos, Vilniaus ir kitų šalių kultūriniu gyvenimu;

  • Sudaryti sąlygas geriau pažinti Lietuvos, Vilniaus ir pasaulio kultūros ir civilizacijos istoriją, organizuoti menų istorijos užsiėmimus, muziejų, parodų, spektaklių ir koncertų lankymą, organizuoti konferencijas, talkas, seminarus, susitikimus su žymiais žmonėmis ir kitus renginius.

Kultūros fakulteto veiklos principai:
  • Mokymasis visą gyvenimą

Fakultetas prisideda prie vyresnio amžiaus žmonių švietimo ir aktyvaus dalyvavimo visuomeninėje veikloje, padeda neatsilikti nuo modernėjančio pasaulio. Fakultetas taip pat numato organizuoti savitarpio mokymo kursus (pavyzdžiui, keistis praktine patirtimi naudojantis išmaniomis technologijomis ar kita naudinga informacija).
  • Savanorystė

Fakulteto veikla organizuojama savanorystės principu. Fakultetas skatina savo narius prisidėti prie įvairių savanorystės iniciatyvų. Bus siekiama, kad dalyvavimas savanoriškoje veikloje taptų prioritetu atrenkant kandidatus į kursus ar renginius, į kuriuos nėra galimybių priimti visų norinčių.
  • Mentorystė

Pradėdami lankyti kultūros fakultetą, lankytojai gauna daug dėmesio ir konkrečios pagalbos iš fakulteto vadovybės. Siekiant proporcingiau paskirstyti organizacinio darbo krūvį ir kuo daugiau žmonių įtraukti į kasdienę organizacinę veiklą, numatoma įpareigoti vyresnes grupes globoti naujas, sudarant mentorystės įsipareigojimus (išmokyti naujai paskirtąsias seniūnes ir jų pavaduotojas užsakyti renginius, pasidalyti kontaktais, keistis kita gerąja praktika).
  • Bendradarbiavimas

Fakultetas numato bendradarbiauti su kitais fakultetais, rengti bendras konferencijas, seminarus, projektus, taip pat aktyviai prisidėti prie bendros MČTAU veiklos. Pagal galimybes bendradarbiauja su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, yra atviras iniciatyvoms, susijusioms su fakulteto tikslų įgyvendinimu.
 
Kultūros fakulteto valdymas ir struktūra:
Fakulteto darbą organizuoja ir jam vadovauja dekanas kartu su dviem prodekanais – prodekanu programos įgyvendinimui ir prodekanu organizaciniams klausimams, kuris prireikus pavaduoja dekaną. Menų istorijos darbą organizuoja Menų istorijos katedros vadovas. Programas menų istorijos kursams rengia katedros vadovas kartu su fakulteto dekanu.
Fakulteto taryba turi ne mažiau, kaip 15 narių. Ji susideda iš fakulteto dekano, prodekanų, menų istorijos katedros vadovo, grupių kuratorių ir kitų aktyvių fakulteto lankytojų. Taryba renkasi kas mėnesį. Ji svarsto ir teikia rekomendacijas dėl fakultetui aktualių klausimų, pasikeitimų programoje, fakultetui skiriamų lėšų poreikio bei gautų lėšų panaudojimo. Gali būti kviečiami išplėstiniai tarybos posėdžiai, pasitelkiant fakulteto aktyvą.
Kadangi fakultetą sudaro daug grupių, fakulteto seniūnų susirinkime yra išrenkami grupių kuratoriai (paprastai kuruojantys po 4 grupes), kurie dalyvauja fakulteto taryboje, apibendrina savo kuruojamų grupių poreikius, teikia apibendrintą informaciją asmeniui, atsakingam už informacijos talpinimą internete, skleidžia gautą informaciją ir atlieka kitas seniūnų nuostatuose aptartas funkcijas.
Fakulteto lankytojai dalyvauja trijų pakopų veikloje:
  • Bazinis kursas (3 metai);

  • Pagrindinės studijos (4 metai);

  • Alumnų veikla (praėjusiems pagrindinių studijų programą, laikas neribojamas).

Bazinis kursas apima pagrindinių kultūros paveldo kaupimo ir saugojimo objektų, Valstybinių institucijų ir jų muziejų bei meno muziejų lankymą. Pagrindinių studijų metu lankomi mokslo muziejai, bibliotekos ir archyvai, katalikų bažnyčios ir vienuolynai, religinių bendruomenių objektai. Gali būti organizuojamos teminės ekskursijos Vilniuje ir edukacinės išvykos, pagal fakulteto tarybos patvirtintas programas. Užsiėmimai bazinio kurso ir pagrindinių studijų dalyviams vyksta dukart per mėnesį arba, grupėms pageidaujant, dažniau, pageidautina nustatytą savaitės dieną (trečiadieniais). Pagrindinę užsiėmimų dalį sudaro renginiai iš programos (ne mažiau, kaip 70 proc.), tačiau papildomai grupės savo nuožiūra gali rinktis aktualių parodų ar kitų kultūros renginių lankymą. Kitų fakultetų klausytojai į Kultūros fakulteto atskirų grupių organizuojamus renginius gali ateiti, tik suderinus tą klausimą su grupės seniūne (telefonu ar el.paštu). Už bazinio kurso ir pagrindinių studijų vykdymą ir atitikimą programai yra atsakingas prodekanas programos vykdymui.
Alumnų grupėms yra rekomenduojamas teatrų, personalinių muziejų, galerijų ir kūrybinių bei mokslo įstaigų lankymas, tačiau jos taip pat gali pasirinkti veiklos sritis savo nuožiūra. Pavyzdžiu galėtų būti ,,Amoris Vilnensis“ klubas (buvusių 2-3 grupių pagrindu), kurios veiklos sritys apima susipažinimą su Vilniaus miestų rajonais ir grupės narių tėviškių lankymą. Kitos alumnų grupės gali pasirinkti kitas sau artimas veiklos sritis, apie kurias mokslo metų pradžioje informuoja dekanatą, arba dirbti pagal rekomenduojamą programą. Alumnų grupės savarankiškai pasirenka savo valdymo bei darbo organizavimo principus ir, pagal pageidavimą, pavadinimą. Alumnų grupes kuruoja fakulteto dekanas.
Kultūros fakultete veikia Menų istorijos katedra. Kiekvienais mokslo metais numatoma organizuoti ne mažiau, kaip vienus naujus kursus. Kursai gali būti tiek naujai parengti, tiek ir kartojami, jeigu yra toks poreikis. Kiekvieno kurso užsiėmimai vyksta kartą per mėnesį.
Fakultetas taip pat numato rengti projektus, siekti finansavimo ir vykdyti projektuose numatytą veiklą, pagal galimybes dalyvauti bendruose universiteto ar kitų fakultetų rengiamuose projektuose. Fakulteto struktūroje yra numatyta projektų vadovo pareigybė.
Fakultetas kiekvienais metais organizuoja edukacines išvykas, už kurių organizavimą yra atsakingas prodekanas organizaciniams klausimams. Rengiant edukacines keliones yra vadovaujamasi KF tarybos patvirtintomis edukacinių kelionių taisyklėmis. Taip pat edukacinės išvykos gali būti organizuojamos pagal atskirai parengtus projektus (atsakingas projektų vadovas).
Fakultete taip pat veikia Knygų ir Atminties klubai, kurie vadovaujasi savo nuostatais.
Kiekvienų mokslo metų pabaigoje yra pateikiama fakulteto darbo ataskaita, kuri publikuojama MČTAU svetainėje. Ataskaitą rengia fakulteto dekanas, informaciją jai teikia visi KF tarybos nariai (vyresniosios seniūnės teikia apibendrintą savo kuruojamų grupių informaciją).
 
Violeta Skaržinskienė
Vilnius, 2022 11 28
 
1 priedas
Kultūros fakulteto programa
 
Bazinis kursas
 
Pagrindinių kultūros paveldo kaupimo ir saugojimo objektai
Pagrindiniai:
Nacionalinis muziejus Senasis arsenalas
Nacionalinis muziejus Naujasis arsenalas
Nacionalinis muziejus Istorijų namai
Valdovų rūmai
Signatarų namai
Saugomų teritorijų nacionalinis lankytojų centras
Vilniaus bastėja
Vilniaus katedra
Bažnytinio paveldo muziejus
TV bokštas
Sapiegų rūmai
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro muziejus
Nacionalinė dailės galerija
Pasirenkami:
Vilniau universiteto kiemeliai
Rasų kapinės
Gedimino pilies bokštas
 
Valstybinės institucijos ir jų muziejai
Pagrindiniai:
Valstybės pažinimo centras
Prezidentūra
Seimas
Vyriausybė
Savivaldybė
Vilniaus rotušė
Vilniaus muziejus
Lietuvos banko Pinigų muziejus
Policijos departamento muziejus
Krašto apsaugos ministerija
Tuskulėnų memorialas
Muitinės muziejus
Geležinkelio muziejus
Pasirenkami:
Oro uostas
Vytauto Didžiojo karo muziejaus karo technikos Vilniaus skyrius
Sereikiškių vandenvietė
 
Meno muziejai
Pagrindiniai:
Vilniaus paveikslų galerija
Modernaus meno muziejus
Dailės pažinimo centras
Radvilų rūmų muziejus
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
M. K. Čiurlionio namai
V. Kasiulio dailės muziejus
Literatūrinis A. Puškino muziejus
P. Gudyno restauracijos centras
Šiuolaikinio meno centras
Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus
Pasirenkami:
Jeruzalės skulptūrų sodas
Varnelio namai muziejus
A. Galdiko muziejus
 
Pagrindinės studijos
 
Mokslo muziejai
Pagrindiniai:
Energetikos ir technikos muziejus
Radijo ir televizijos muziejus
Planetariumas
Lietuvių kalbos muziejus
VU zoologijos muziejus
VU geologijos muziejus
Etninės kultūros centras
Mineralų muziejus. Gamtos tyrimų centras
Vitražo manufaktūros galerija - muziejus
Medicinos ir farmacijos istorijos muziejus
Botanikos sodas Kairėnuose
Liaudies kultūros centras
Pasirenkami:
Žaislų muziejus
 
Bibliotekos ir archyvai
Pagrindiniai:
Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Vilniaus universiteto centrinė biblioteka
VU mokslinės komunikacijos ir informacijos centras
Mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Aklųjų biblioteka
Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus biblioteka
Lietuvos valstybės istorijos archyvas
Lietuvos centrinis valstybės archyvas
Lietuvos literatūros ir meno archyvas
Knygų restauravimo centras (Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka)
A. Mickevičiaus muziejus
Lietuvių tautosakos muziejus
Pasirenkami:
Kultūros paveldo departamentas
Bernardinų kapinės
 
Katalikų bažnyčios ir vienuolynai
Pagrindiniai:
Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčia
Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardo bažnyčia ir bernardinų vienuolynas
Švč. M. Marijos ėmimo į dangų bažnyčia ir pranciškonų kon;ventualų vienuolynas
Šv. Dvasios (dominikonų) bažnyčia
Šv. Jokūbo ir Šv. Pilypo bažnyčia ir dominikonų vienuolynas
Memorialinis maldininkų ir piligrimų centras. Šv. Sesers Faustinos namelis
Šv. Kryžiaus (bonifratų) bažnyčia ir vienuolynas
Viešpaties Jėzaus bažnyčia ir joanitų vienuolynas
Šv. Teresės bažnyčia ir karmelitų vienuolynas
Šv. Kazimiero bažnyčia ir jėzuitų vienuolynas
Šv. Jonų bažnyčia
Šv. Faustinos vienuolynas
Pasirenkami:
Marijos Ramintojos bažnyčia
Šv. Kryžiaus bažnyčia ir Kalvarijų stotys
 
Religinių bendruomenių objektai
Pagrindiniai:
Šv. Juozapo kunigų seminarija
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centras
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Žydų kultūros ir informacijos centras (Mėsinių g. 3a/5)
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Holokausto ekspozicija (Pamėnkaln. 4) bei Žydų choralinė sinagoga
Šv. Dvasios pravoslavų cerkvė ir vienuolynas
Šv. Praskevijos cerkvė
Skaisčiausios Dievo Motinos ėmimo į dangų soboras
Švč. Dievo Motinos Užtarėjos sentikių cerkvė
Švč. Trejybės unitų bažnyčia ir bazilijonų vienuolynas
Evangelikų reformatų bažnyčia
Evangelikų liuteronų bažnyčia
Panerių memorialas
Pasirenkami:
Pravoslavų kapinės
 
Alumnams rekomenduojamos programos
 
Teatrai, personaliniai muziejai, galerijos
Nacionalinis Operos ir baleto teatras
Valstybinė filharmonija
Nacionalinis dramos teatras
Lėlių teatras
Jaunimo teatras
Savicko galerija
K. Žoromskio galerija
S. Vainiūno namai
B. Grincevičiūtės memorialinis butas-muziejus
V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus
V. Mykolaičio Putino memorialinis muziejus
Venclovų namai-muziejus
E. Šimkūnaitės paveldo kambarys
Vilniaus grafikos meno centras
 
Kūrybinės organizacijos ir mokslo įstaigos
Rašytojų sąjunga ir namai
Dailininkų sąjunga
Kompozitorių sąjunga
Teatro sąjunga
Tautodailininkų sąjunga
Fotomenininkų sąjunga ir jos salonas
Architektų sąjunga
Vilniaus dailės akademija ir „Titanikas“
Muzikos ir teatro akademijakasiulio
Mokslų akademijos mokslininkų rūmai
Generolo J. Žemaičio karo akademija
M. Riomerio universitetas
Verkių dvaro ansamblis

 

***

pdf icon 32 2022-2023 mokslo metų veikla

pdf icon 32 2021–2022 mokslo metų veikla

pdf icon 32 2020–2021 mokslo metų veikla

pdf icon 32 2019–2020 mokslo metų veikla

pdf icon 32 2018–2019 mokslo metų veikla

pdf icon 32 2017–2018 mokslo metų veikla

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 209a kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT83 7290 0990 1557 6176

Žemėlapis

GRUODŽIO 11 D. NUO 12 VAL A4 AUDITORIJOJE VYKS RENGINYS "KALĖDŲ BELAUKIANT", 60+ ŽURNALAS IR JŲ BIČIULIAI DOVANOJA SUSITIKIMĄ SU DAKTARE IRENA PIVORIŪNIENE, RENGIA EDUKACINES DIRBTUVĖLES IR ŽADA PRIZŲ IR SIURPRIZŲ. KVIEČIAME DALYVAUTI