Lietuva... Tu tokia maža, tarytum gintaro lašelis pasaulio žemėlapyje, bet kokia didinga, kiek daug milžinų Tu davei! Vienas iš jų buvo Juozas Kazickas – lietuvių tautos didžiavyris, intelektualas, filantropas, verslininkas, Žmogus iš didžiosios raidės, kurio sėkmės laidas ir gyvenimo credo, kaip jis pats rašė, buvo 10 Dievo įsakymų, kurie lyg kelrodė žvaigždė vedė jį sunkiu, bet prasmingu gyvenimo keliu. „Gyvenimas turi prasmę tik tuomet, kai daliniesi savo turtu su kitais ir prisidedi prie kitų žmonių gerovės'', – šios J. Kazicko mintys yra svarbiausias jo knygos „Vilties Kelias“ leitmotyvas. Jis buvo pirmasis mecenatas Lietuvoje, kuris puikiai suprato, kad švietimas ir kultūra yra kertinis Valstybės akmuo.

Mes, Kultūros fakulteto 1 grupės klausytojai, mūsų seniūnės Aldonos Urbonienės rūpinimosi ir pastangų dėka bei tarpininkaujant Kazickų šeimos fondo Niujorko biuro direktorei Neilai Baumilienei ir Lietuvos Kazickų šeimos fondo direktorei Agnei Vertelkaitei, turėjome didelę garbę ir malonumą prisiliesti prie šio didelio žmogaus asmenybės sausio 25 d. dalyvaudami Vilniaus Universiteto Baltojoje Salėje J. Kazicko parodos, skirtos 100-sioms gimimo ir fondo 20-sioms metinėms paminėti atidaryme. Ten pat buvo pristatytas ir trečiasis knygos „Vilties kelias“ leidimas, kurį Jūratė Kazickaitė maloniai padovanojo į parodą atvykusiems svečiams. Šventės dalyviai ir Universiteto bendruomenės nariai paminėjo, jog A. ir J. Kazickai buvo šios Alma Mater Ekonomikos fakulteto studentai, kalbėjo apie jų didžiulę meilę Tėvynei ir norą pamatyti savo šalį laisvą.

Sausio 26 d. susitikome su Jūrate Kazickaite, kuri labai šiltai priėmė mus savo tėvelių namuose Vilniuje. MČTAU rektorė Zita Žebrauskienė papasakojo apie Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto veiklą, fakultetus, begalinį senjorų entuziazmą, žingeidumą bei norą eiti koja kojon su gyvenimu. Gerb. Jūratė atsakė į mūsų pateiktus klausimus, pasidalijo prisiminimais apie savo Tėvelius ir džiaugėsi mūsų apsilankymu, linkėdama sėkmės ir stiprios sveikatos. J. Kazickaitė papasakojo apie fondo veiklą Lietuvoje, ypač akcentuodama programą „Jaunimas gali“, skirtą kaimo jaunimui.

Visi, dalyvavę šiame įspūdingame dviejų dienų renginyje, tariame nuoširdų ačiū mūsų seniūnei Aldonai Urbonienei už renginių originalumą, novatoriškumą ir kūrybingumą. Mūsų seniūnei, neseniai atšventusiai garbingą sukaktį, suteiktas Medardo Čoboto TAU Garbės nario vardas. Linkime mūsų mielai Aldonai stiprios sveikatos, puikių idėjų ir sumanymų, kurie džiugintų mus visus.

Irena Čeikauskaitė

Donės Martinaitytės ir Alberto Bakučio nuotr.