Vasario 12 d., Valstybės atkūrimo šventės – Vasario 16-osios išvakarėse, MČTAU Meninės saviraiškos fakulteto romantinio muzikavimo grupė ,,Romantikai”, vadovaujama fakulteto dekanės Izabelės Janinos Bražiūnienės, padedant koncertmeisteriui smuikininkui Liutaurui Milišauskui, dalyvavo Vilniaus mokytojų namuose surengtame vakare ,,Pasidainavimai su Veronika”.

Šie susitikimai su garsia lietuvių liaudies folkloro atlikėja Veronika Povilioniene vilniečių yra labai mėgiami, nes čia betarpiškoje aplinkoje kartu su atlikėjais prisimenamos ir dainuojamos seniau skambėjusios ar jau iš dalies užmirštos mūsų senelių dainuotos dainos.

Todėl ,,Romantikai” šio vakaro klausytojams parengė įvairiaspalvę dainų puokštę – nuo dainų apie Lietuvos senovės didybę ir krašto grožį, sunkius tremties laikus iki romanso ir kupiškėnų folkloro.

Vakarą ,,Romantikai” pradėjo Antano Baranausko eilėmis ir melodija, harmonizuota Liongino Abariaus ,,Dainu dainelę savo giesmelę apie klapatus, vargelius” apie Lietuvos galybę ir platybę, apie šalies piliakalnius ir šventus ąžuolus... Kartu su publika pakiliai skambėjo daina ,,Lietuva”, apie mažą žemės kampelį, kur bažnyčios ir kryžiai, kur žali rūtų darželiai, gilios vagos arimų, ir vyturėlio daina po laukus bei populiari daina ,,Kur banguoja Nemunėlis”.

Vakarą paįvairino V. Povilionienė su savo įdomiais pasakojimais apie kai kurių dainų atsiradimo istorijas, su jumoru prisiminusi liaudyje dainuotas, okupacinę valdžią pašiepiančias dainas.

,,Romantikų” vadovė I. J. Bražiūnienė pasidalijo prisiminimais apie dainą „Stoviu aš parimus“, kuriai žodžius parašė V. Panavaitė-Stankuvienė, parsivežtą iš KPI (dabar KTU) ansamblio „Nemunas“ susitikimų su Montrealio ir Čikagos lietuviais Pasaulinėje parodoje „Expo – 67“, papasakojo apie tai, kaip daina tapo mylima ir visų dainuojama. Šią dainą ypatingai jausmingai ir šį vakarą dainavo V. Povilionienė kartu su ,,Romantikais” ir pilnutėlės Baltosios salės žiūrovais. Visi dainavo stovėdami, akyse žvilgėjo ašaros...

Skaudi tremtinių lemtis skambėjo dainose ,,Gražus buvo birželis”, ,,Sibiro daina”, ,,Kur tas dulkėtas traukinys”, ir apie kankinantį gimtinės ilgesį bei sugrįžimo į Tėvynę viltį...

Vakaronėje buvo prisimintas ir romansas bei jo sudėtingas kelias iš šalies į šalį, iš lūpų į lūpas. Apie meilę ir širdies jausmus pasakojo rusų romansas ,,Raudona saulė į jūrą leidos”.

,,Romantikai” pralinksmino publiką Kupiškio krašto jumoristine liaudies daina ,,Tai gražumai dukterytas”.

Vakaro pabaigoje visi sutartinai padainavo liaudies dainą ,,Trijų seselių”, ypač mėgiamą V. Povilionienės, nes šią dainą vaikystėje dainuodavo jos sūnus.V. Povilionienė pasidžiaugė, kad dainos pereina iš kartos į kartą, kad jos neužmirštamos, dainuojamos, kad puoselėjamos liaudies tradicijos, išreiškė viltingą tikėjimą lietuvių tautos stiprumu ir išlikimu, šiltai visus pasveikino su artėjančia Valstybės atkūrimo švente – Vasario 16-ąja ir pažadėjo rudenį vėl pakviesti tokį gražų kolektyvą į jos vedamus pasidainavimus.

MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė padėkojo už pakvietimą dalyvauti tokioje puikioje vakaronėje, už gražias ir jausmingas dainas, už meilę dainai ir gausų dalyvavimą, palinkėjo gražios Tautos šventės.

Žiūrovai ir atlikėjai neskubėdami skirstėsi, dalindamiesi įspūdžiais ir prisiminimais apie girdėtas ir dar nedainuotas dainas...

MČTAU Meninės saviraiškos fakulteto inf.

Alberto Bakučio nuotr. Medardo Čoboto TAU facebook

Kontaktai

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39, 216 kab.
08106 Vilnius

I-IV nuo 11 iki 13 val., tel. 8 676 21 601

www.mctau.lt

El.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įm. kodas 191904279
Sąsk. Nr. LT457290000001700205

Žemėlapis

DARBĄ ATNAUJINA MČTAU REKTORATAS. DAUGIAU INFORMACIJOS SKELBIMUOSE